§1 Foreningens navn og hjemsted.
Foreningens navn er: Harte Gymnastik og idrætsforenings Værested (Harte værested) Hjemsted i Harte fritidscenter, Harte, 6000 Kolding.

§2 Foreningens formål.
Foreningens formål er at tilbyde de 9-14 årige et Værested efter skole. Et fristed hvor aktivitet og ansvar ligger hos brugerne, dog med støtte af voksent personale.

§3 Foreningens medlemsforhold.

 1. 1.Foreningen kan som medlem optage enhver bruger mellem 914 år der ønsker at gøre brug af Værestedet.
 2. 2.Bestyrelsen kan dog nægte en person optagelse eller udelukke et medlem, dersom særlige forhold taler herfor. Den udelukkede kan indbringe sagen for det først kommende hovedbestyrelsesmøde i HG&IF.

§4 Foreningen organisation.

 1. 1.Foreningen er tilsluttet Harte G&IF
 2. 2.Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer, 5 menige bestyrelsesmedlemmer, samt en suppleant. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Alle valg gælder for 2 år. Bestyrelsen kan oprette ungdomsudvalg eller lignende efter behov.
 3. 3.Foreningens generalforsamling skal afholdes inden hovedgeneral forsamlingen og så tidligt, at HG&IF’s hovedformand kan have referat af generalforsamlingen, i hænde 8 dage før generalforsamlingen i HG&IF.
 4. 4.Foreningen betaler årligt et kontingent til hovedforeningen for hvert aktivt medlem. Kontingentet vedtages i god tid før HG&IF’s generalforsamling.
 5. 5.Formanden er forpligtet til at HG&IF’s hovedformand orienteret om foreningens aktiviteter (Bl.a. via bestyrelsesreferater.)
 6. 6.Af hensyn af til koordinering skal HG&IF’s hovedbestyrelse have besked vedrørende større arrangementer, fester, sponsoraftaler, offentlige lotterier samt ansøgning til fonde.
 7. 7.Værestedets driftsunderskud dækkes af ikke af HG&IF’s hovedforening.
 8. 8.Foreningen er repræsenteret i HG&IF’s hovedbestyrelse med foreningens formand eller dennes stedfortræder.

§5 Foreningens myndighed og ledelse.

 1. 1.Generalforsamlingen er den højeste myndighed, men er dog underkastet HG&IF’s hovedafdelingen love og vedtægter.
 2. 2.Generalforsamlingen afgør alt ved simpelt majoritet, dog fordres til lovændringer og udelukkelser 2/3 af de afgivne stemmer.
 3. 3.Såfremt et medlem ønsker det, skal valg være skriftlige.
 4. 4.Ordinær generalforsamling afholdes hvert år iflg. § 4stk. 3 med følgende dagsorden:
  1. a.Valg af dirigent
  2. b.Formandens beretning
  3. c.Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
   (Regnskabsåret er lig kalenderåret)
  4. d.Fremlæggelse af budget for det kommende år – herunder fastsættelse af kontingent.
  5. e.Indkomne forslag
  6. f.Valg til bestyrelse som består af:
   Formand (vælges i lige år)
   Kasserer (vælges i ulige år)
   5 menige medlemmer (vælges 2 i lig år og 3 i ulige år)
   1 suppleant (vælges hvert år)
   1 revisor (vælges hvert år)
  7. g.Eventuelt
 5. 5.Generalforsamlingen skal for at være lovlig indvarslet, være indkaldt med mindst 14 dages varsel ved avertering i de lokale blade samt Harte-nyt.
 6. 6.Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
 7. 7.Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
 8. 8.Ingen fraværende kan vælges, medmindre der foreligger skriftligt tilsagn fra den/de foreslåede.
 9. 9.Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst 15 medlemmer skriftligt anmoder formanden herom. Anmodningen skal bilagt motiveres eller forhandligsemne.
 10. 10.Stemmeret har alle forældre/værger der har børn og unge som er medlem i værestedet, dog kun en stemme pr. familie. Kun fremmødte har stemmeret.
 11. 11.Valgbarhed opnås ved det fyldte 14 år, dog må antallet af bestyrelsesmedlemmer under 18 år ikke overstige 1/3 del. Dette gælder dog ikke for ungdomsudvalgsmedlemmer.

§6 Medlemmernes forpligtelser.

 1. 1.Medlemmerne, bestyrelses- og evt. udvalgsmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningens indgående forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.
 2. 2.Medlemmer af foreningen har ikke nogen økonomisk forpligtelse udover kontingentforpligtelsen.
 3. 3.Medlemmer af foreningen har ikke noget krav på nogen del af forenings formue eller udbytte af nogen art.

 

§7 Tvivlsspørgsmål

 1. 1.Såfremt der indtræffer tilfælde, der ikke er forudset i disse love, kan HG&IF’s Væresteds bestyrelse frit handle under ansvar af førstkommende generalforsamling.
 2. 2.Hovedafdelingen har pligt til, såfremt Værestedet finder det fornødent, at fremvise kassebøger og regnskab for afdelingens formand eller kasserer.
 3. 3.Tvivlspørgsmål angående disse love kan ikke indankes for domstolene, men er undergivet generalforsamlingen

§8 Forældre eller støtteforening.

 1. 1.Oprettelse af forældreforening eller lignende skal godkendes af HG&IF’s hovedbestyrelse.
 2. 2.vedtægter for sådanne foreninger skal forelægges HG&IF’s bestyrelse til godkendelse.

 

§9 Foreningens opløsning.

 1. 1.HG&IF’s Værested kan kun oplæses når dette er vedtaget ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 2/3 stemmers majoritet og med min. 14 dages mellemrum.
 2. 2.Såfremt opløsningen finder sted tilfalder foreningens midler og effekter HG&IF’s hovedforeningen.

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling d. 22-02-00.

 

tryk her og find HG&IF på Facebook

hgifface